Lokalni razvoj vođen zajednicom

Novi pristup lokalnom razvoju u EU 2014.-2020.

Od LEADER-a do CLLD-a
“Lokalni razvoj vođen zajednicom” (u nastavku: CLLD) novi je alat europske kohezijske politike koji u programskom razdoblju 2014.-2020. podupire povezivanje lokalnog ruralnog, urbanog i peri-urbanog razvoja. CLLD je pristup koji upotpunjuje druge potpore lokalnom razvoju, a prakticirat će se na sub-regionalnoj razini.

Koncept CLLD-a zasniva se na dobrom iskustvu  ostvarenom  provedbom   pristupa LEADER u razdoblju od 1991. do danas. U ranom razdoblju svoje primjene LEADER je bio inicijativa kroz koju je Europska komisija ohrabrivala lokalne zajednice u ruralnim područjima na povezivanje u partnerstva koja će zajedno oblikovati i provoditi razvoj svoje sub-regije.

LEADER se brzo razvijao i širio, zrelost je dostigao do 2006., a u razdoblju 2007.-2013. postao je sastavnim dijelom politike ruralnog razvoja koji se sufinancira iz Europskog  poljoprivrednog  fonda  za  ruralni razvoj (u nastavku: Poljoprivredni fond).

U više od dvadeset godina praktične provedbe LEADER  se  dokazao  kao učinkovit model lokalnog razvoja koji je potaknuo zanimanje razvojnih dionika ne samo u ruralnim, nego i u urbanim i obalnim područjima. Na tom tragu javila se zamisao o potpunijem korištenju sveukupnog potencijala LEADER-a u složenoj integraciji lokalnih potreba i rješenja sadržanih u lokalnoj razvojnoj strategiji (LRS). Zadovoljenje različitih lokalnih potreba takvog integralnog pristupa omogućilo bi se financiranjem iz više fondova, ne samo iz Poljoprivrednog fonda.

U novom kontekstu financiranja iz više fondova EU, pristup LEADER, u značenju “poveznice među aktivnostima ruralne ekonomije” prerasta u “lokalni razvoj vođen zajednicom”.

U programskom razdoblju 2014.-2020. LEADER ostaje obvezni dio programa ruralnog razvoja koji se financira iz Poljoprivrednog fonda, ali moguće je i korištenje potpore Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda i Europskog pomorskog i ribarskog fonda.

Korištenje različitih fondova omogućilo bi integralni lokalni razvoj koji se istovremeno odvija na više prioritetnih područja, usmjeren je prema   jasnim i  međusobno usklađenim ciljevima, a zahtijeva djelotvornu koordinaciju    i    poštivanje novih pravila   određenih “Zajedničkim strateškim okvirom”.

CLLD je metoda koja na lokalnoj razini uključuje partnere – predstavnike civilnog društva i lokalnih ekonomskih struktura, u kreiranje i provedbu LRS-a koja će njihovim područjima omogućiti pomak prema održivijoj budućnosti. To je snažan alat koji bi, posebno u razdobljima  krize, trebao pokazati da su lokalne zajednice sposobne poduzimati pametne, održive i uključive korake na različitim područjima gospodarskog razvoja u skladu s usmjerenjima Strategije 2020.

CLLD je:

 • fokusiran na određeno sub-regionalno područje
 • vođen zajednicom, odnosno lokalnom akcijskom grupom (LAG) u kojoj su zastupnici lokalnih javnih i privatnih društveno-gospodarskih interesa te u kojoj pri donošenju odluka ni javna vlast niti ijedna pojedinačna interesna skupina ne smije imati više od 49% glasačkih prava
 • provodi se temeljem integralne i višesektorske područno utemeljene lokalne razvojne strategije
 • odražava lokalne potrebe i potencijale te u lokalni kontekst unosi inovativnost, umrežavanje i suradnju

Kako bi olakšala provedbu CLLD-a u različitim sub-regionalnim uvjetima, Europska komisija je, uz novu politiku i set propisa, objavila i vodiče za različite kategorije dionika ruralnog razvoja. Zajednički Vodič četiri europske opće uprave7 donosi praktične alate i sugestije za lokalne akcijske grupe (LAG-ovi).

Također,  potiče   gradove   i  organizacije koje se bave društvenim pitanjima na upoznavanje pristupa CLLD koji bi im mogao pomoći u ostvarenju određenih ciljeva i oslikava mogućnosti Europskog socijalnog fonda i Europskog regionalnog razvojnog fonda u okviru CLLD-a.

Lokalna razvojna strategija (LRS)
Strategija mora služiti lokalnim potrebama. I Europski sud procjenitelja7 i Komisija  naglašavaju kako je upravo to suština CLLD-a. Međutim, sigurno je i da treba postići koherentnost između lokalnih strategija i onih na nacionalnoj, regionalnoj i/ili sub-regionalnoj razini. To znači da specifične ciljeve i prioritete treba odrediti na lokalnoj razini kao odgovor na lokalne potrebe, ali konzistentno programskim ciljevima.

Jedan ili više fondova?
Zemlja-članica može odlučiti provoditi CLLD kroz strategije koje će podupirati sredstvima samo jednog fonda ili otvoriti mogućnost fleksibilne podrške koja će na integrirani način u realizaciji jedne strategije  koristiti sredstva više fondova. Ovaj drugi pristup zahtijeva koordiniranu strukturu upravljanja odabranim fondovima kroz zajedničke pozive i izborne procedure što se određuje Partnerskim sporazumom.

Teritorijalni princip, lokalno razvojno partnerstvo i lokalna razvojna strategija osnovne su komponente CLLD-a, kao i LEADER-a. U obrazloženjima koja prate uvođenje CLLD-a Komisija, između ostalog, ističe kako je osnovni cilj zajedničkog korištenja ESI-fondova pojednostaviti i proširiti korištenje CLLD-a kao razvojnog alata. U državama poput naše možemo pretpostaviti da uspostavljanje djelotvorne međuresorne koordinacije neće biti jednostavan zadatak.

Mogući problem na koji upozoravaju predstavnici zemalja u kojima prevladavaju manja raštrkana naselja je da će urbano-ruralna partnerstva koja omogućava CLLD ojačati regionalna i sub-regionalna središta, dok će mala rubna naselja ponovo biti zanemarena.

ZADAĆE LAG-a

 • Izgrađivati lokalne sposobnosti za razvoj i provedbu operacija
 • Odrediti procedure izbora i postaviti objektivne kriterije za izbor operacija uz izbjegavanje sukoba interesa, osigurati da partneri koji ne predstavljaju javne vlasti imaju barem 50% glasova pri odlučivanju o izboru te provesti donošenje odluka prema pisanoj proceduri
 • Osigurati koherentnost s CLLD-strategijom u izboru operacija rangirajući ih prema njihovom  doprinosu ostvarenju strateških ciljeva i zadataka
 • Prirediti i objaviti proceduru poziva za podnošenje prijava ili prijave na određeni projekt s određenim kriterijima odabira
 • Prihvaćati i ocjenjivati zahtjeve za potporom
 • Odabirati operacije i određivati iznos potpore te, kad je potrebno, prezentirati prijedloge tijelu odgovornom za završnu verifikaciju odabira prije davanja odobrenja
 • Pratiti provedbu CLLD-strategije i operacija
 • Podupirati i provoditi posebne evaluacijske aktivnosti u vezi s CLLD-om

ŠTO JOŠ TREBA ZNATI?

 • Države-članice u Partnerskom sporazumu određuju na koji će način i na kojim područjima provoditi CLLD. Korištenje Poljoprivrednog fonda je obvezno, o mogućem korištenju ostalih fondova odlučuje zemlja-članica.
 • U državama koje su odabrale korištenje potpore više fondova za provedbu CLLD-a, poseban odbor brinut će o koordiniranom financiranju provedbe LRS-ova.
 • Jačanjem sposobnosti treba omogućiti provedbu CLLD-a u svim za to odabranim područjima.
 • I budući LAG-ovi se trebaju pravodobno uključiti u dijalog s nadležnim tijelom  kako bi njihovi problemi i potrebe bili uključeni u program.
  Konac 2017. rok je za izbor i odobrenje novih LRS-ova

Letak o CLLD-u

* Informativni letak o CLLD-u pripremljen je u okviru projekta “Aktivni građani za Zagreb – Zajednica kao pokretač lokalnog razvoja”. Projekt financira Grad Zagreb, Ured za programe i projekte EU.

Pin It on Pinterest

Share This