Izvješće o spremnosti RH za implementaciju GCOR

Državni ured za reviziju je u ožujku 2021. objavio Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti – spremnost Republike Hrvatske za implementaciju ciljeva održivog razvoja iz programa održivog razvoja do 2030.

Predmet revizije bile su aktivnosti koje nadležne institucije i tijela RH poduzimaju kako bi bile spremne za implementaciju ciljeva održivog razvoja iz Programa održivog razvoja do 2030.

Cilj revizije bio je ocijeniti spremnost institucija i tijela RH za implementaciju ciljeva održivog razvoja iz Programa održivog razvoja do 2030.

Ocjena spremnosti RH za implementaciju ciljeva održivog razvoja kroz provjeru učinkovitosti poduzetih aktivnosti

Državni ured za reviziju obavio je reviziju učinkovitosti Spremnost Republike Hrvatske za implementaciju ciljeva održivog razvoja iz Programa održivog razvoja do 2030. Program održivog razvoja do 2030. je UN-ov 15-godišnji program koji utvrđuje skup od 17 globalnih ciljeva održivog razvoja, a od država članica UN-a očekuje se uspostava sustava za implementaciju globalnih ciljeva održivog razvoja u nacionalne politike i praćenje provedbe putem dogovorenih pokazatelja, uzimajući u obzir razinu razvoja, nacionalni kontekst i
vlastite sposobnosti.

Navedenim Programom održivog razvoja do 2030. preuzete su obveze na nacionalnoj razini u vezi s provođenjem ciljeva održivog razvoja. Predmet revizije bile su aktivnosti koje nadležne institucije i tijela RH poduzimaju kako bi bile spremne za implementaciju ciljeva održivog razvoja iz Programa održivog razvoja do 2030. Cilj revizije bio je ocijeniti spremnost institucija i tijela RH za implementaciju ciljeva održivog razvoja iz Programa održivog razvoja do 2030., kao i provjeriti jesu li donesene strategije, nacionalni programi i planovi te akcijski planovi za provedbu ciljeva održivog razvoja, je li uspostavljen
institucionalni okvir za implementaciju ciljeva održivog razvoja iz Programa održivog razvoja do 2030. s jasno utvrđenom organizacijskom i koordinacijskom strukturom te provjeriti jesu li jasno definirane nadležnosti, uloge i odgovornosti institucija i tijela RH, provjeriti prati li se provedba ciljeva održivog razvoja iz Programa održivog razvoja do 2030. te provjeriti izvješćuje li se o provedbi ciljeva održivog razvoja iz Programa održivog razvoja do 2030.

Na temelju provedenih postupaka revizije i utvrđenih činjenica Državni ured za reviziju utvrdio je da je RH provela dio aktivnosti za ostvarenje ciljeva održivog razvoja iz Programa održivog razvoja do 2030., koje se odnose na uspostavu strateškog i pravnog okvira što uključuje donošenje Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske i donošenje NRS-a. Nadalje, institucionalni okvir je uspostavljen, odnosno određene su institucije i tijela RH za provedbu ciljeva održivog razvoja, ali nisu jasno definirane nadležnosti, uloge i odgovornosti te ne postoje procedure o njihovoj suradnji.

Na temelju navedenog Državni ured za reviziju ocijenio je da su aktivnosti, koje nadležne institucije i tijela RH poduzimaju kako bi bile spremne za implementaciju ciljeva održivog razvoja, učinkovite pri čemu su potrebna određena poboljšanja. Navedena poboljšanja odnose se na područje informiranja javnosti, praćenja pokazatelja i izvješćivanje zbog čega su dane sljedeće preporuke:

 • Osigurati stalnu dostupnost mrežne stranice www.hrvatska2030.hr na način da bude
  kontinuirano aktivna i ažurirana u svrhu transparentnosti, javne dostupnosti i
  raspoloživosti informacija vezanih za proces pripreme, izrade, provedbe, praćenja
  izvješćivanja, financiranja i vrednovanja NRS-a. (MRRFEU-u kao koordinatoru u
  procesu izrade NRS-a)
 • Izraditi nacionalni akcijski plan, u koordinaciji s drugim posjednicima statističkih
  podataka i nositeljima službene statistike, kao i donositeljima odluka, za sustavno
  praćenje i izvještavanje o ciljevima održivog razvoja. (DZS-u)
 • Odrediti odgovorne institucije, u koordinaciji s drugim posjednicima statističkih
  podataka i nositeljima službene statistike, kao i donositeljima odluka, koje će biti
  zadužene za proizvodnju pokazatelja iz svog djelokruga. (DZS-u)
 • Poduzeti potrebne aktivnosti, u koordinaciji s drugim posjednicima statističkih
  podataka i nositeljima službene statistike, kao i donositeljima odluka, kako bi se
  provelo mapiranje raspoloživosti podataka nužnih za izračunavanje pokazatelja
  održivog razvoja. (DZS-u)

S obzirom na to da je, prema Indikativnom popisu akata strateškog planiranja iz NRS-a, razdoblje primjene za većinu navedenih strateških akata (njih 38) započelo, potrebno je da nositelji izrade žurno poduzmu aktivnosti za njihovo donošenje. Također, uvidom u NRS utvrđeno je da su ciljevi održivog razvoja povezani s ciljevima iz NRS-a, međutim nisu poznate mjere, aktivnosti, rokovi i nositelji mjera za ostvarenje ciljeva održivog razvoja, što je potrebno urediti strateškim aktima u skladu sa Zakonom. Nadalje, Državni ured za reviziju mišljenja je da bi se u okviru izrade strateških dokumenata, predviđenih NRS-om, trebale jasno odrediti institucije odgovorne za pojedine pokazatelje za praćenje
ciljeva održivog razvoja iz Programa održivog razvoja do 2030. Također, potrebno je jasnije
definirati nadležnosti, uloge i odgovornosti institucija i tijela RH te uspostaviti procedure o
njihovoj suradnji.

Državni ured za reviziju mišljenja je da bi provedba navedenih preporuka pridonijela otklanjanju utvrđenih nedostataka i propusta, čime bi se povećala spremnost nadležnih institucija i tijela RH za učinkovitu implementaciju ciljeva održivog razvoja iz Programa održivog razvoja do 2030.

Cijeli izvještaj je dostupan OVDJE.

Pin It on Pinterest

Share This