560. plenarna sjednica EGSO-a

25.06.2021 | Novosti iz EGSO-a

U Bruxellesu je 27. i 28. travnja 2021. održana 560. plenarna sjednica Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO).

Na plenarnoj sjednici vodile su se sljedeće rsprave:

  • Rasprava o strategiji za održivu i pametnu mobilnost, uz sudjelovanje
    Adine Vălean, europske povjerenice za promet,
  • Rasprava o europskom stupu socijalnih prava, sastanku na vrhu o socijalnim pitanjima u Portu i predstojećem Akcijskom planu EU-a za socijalnu ekonomiju, uz sudjelovanje Nicolasa Schmita, europskog povjerenika za zapošljavanje i socijalna prava.

Neka od mišljenja usvojenih tijekom plenarne sjednice su:

Promicanje vještina za pravednije, povezanije, održivije, digitalnije i otpornije društvo

EGSO preporučuje da se u okviru europskog prostora obrazovanja za svaku državu članicu odrede ostvarivi dugoročni ciljevi i uspostavi sustav za kontinuirano praćenje kako bi se postiglo visokokvalitetno i uključivo obrazovanje i osposobljavanje te cjeloživotno učenje za sve i osiguralo da svatko ima znanje, vještine, kompetencije i stav koji su Europi potrebni za uspostavu pravednijeg, povezanijeg, održivijeg, digitalnijeg i otpornijeg društva.

EGSO preporučuje da svaka buduća radna skupina za otvorene metode koordinacije Vijeću za obrazovanje na raspravu predoči rezultate politika, odnosno, još bolje, preporuke politika. Rezultati radnih skupina trebaju se objaviti, učinkovito provesti i na njih se treba staviti naglasak na prikladnoj razini oblikovanja politika te među stručnjacima na razini EU-a i nacionalnim razinama. Iz tog je razloga važno da među članovima tih skupina budu relevantni socijalni partneri i dionici koji aktivno rade na razvoju obrazovnih politika, kao i predstavnici ravnatelja, nastavnika i učenika iz svake zemlje.

Poveznica na dokument na hrvatskom jeziku: https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2020-05326-00-00-AC-TRA-HR.docx/content

Evaluacija utjecaja ZPP-a na teritorijalni razvoj ruralnih područja

Tijekom procjene djelotvornosti konkretnih mjera i instrumenata ZPP-a, utvrđeno je da je potpora programu LEADER i instrumentu lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice (CLLD) (EPFRR, M19) moguće najdjelotvornija od svih mjera jer se zahvaljujući njoj diversificira gospodarstvo ruralnih područja, stvaraju novi mehanizmi upravljanja, čuvaju povijesna i kulturna baština i podupire poduzetništvo. Međutim, potrebno je namijeniti mnogo više sredstava u tu svrhu.

Ipak je predloženo da se veća pozornost posveti stvarnim lokalnim potrebama i stvarnom uključivanju lokalnog stanovništva u instrument CLLD kako bi se smanjile složenost i birokracija programa LEADER i stvorile veće sinergije između programâ CLLD i LEADER.

Poveznica na dokument na hrvatskom jeziku:

Strategija za održivu i pametnu mobilnost

EGSO pozdravlja činjenicu da nova prometna strategija naglasak stavlja na održivu i pametnu mobilnost, ističući ključnu ulogu i koristi prometa za ljude i gospodarstvo EU-a, a istovremeno razmatrajući i trošak za društvo.

Iako su u Strategiji jedinstveno tržište i socijalna pitanja prepoznati kao ključni pokretači za prijelaz na održiviju i pametniju mobilnost, u tom je pogledu Strategija djelomično nedorečena. Zapravo, nedostaci utvrđeni u pratećem Radnom dokumentu službi Komisije ne rješavaju se na zadovoljavajući način niti mjerama niti u posebnim poglavljima Strategije.

EGSO podupire općeniti pristup kojim se Strategija integrira u europski zeleni plan, a poseban se naglasak stavlja na mjere namijenjene ostvarenju klimatskih ciljeva. Međutim, pita se je li ravnoteža između tehničkih mjera i mjera prometne politike prikladna za njihovo ostvarenje. Posebno ističe da brojne mjere predložene u pogledu održivosti i digitalizacije imaju dalekosežne posljedice na unutarnje tržište i radnike u prometnom sektoru. Da bi provedba bila uspješna, tome se mora posvetiti puna pozornost.

Poveznica na dokument na hrvatskom jeziku: https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2020-05752-00-00-AC-TRA-HR.docx/content

Nova strategija za potrošače

EGSO prima na znanje Novu strategiju za potrošače i 22 mjere koje se u njoj predlažu te smatra da bi teško mogla biti sveobuhvatnija i detaljnija.

Međutim, iako priznaje napore Komisije, EGSO smatra da bi strategija za potrošače ona trebala biti posljedica ili logični nastavak istinske strategije politike zaštite potrošača. S obzirom na to da je posljednja strategija Komisije za politiku zaštite potrošača donesena još 13. ožujka 2007. (za razdoblje 2007. – 2013.), ona je danas potpuno zastarjela. EGSO se stoga pribojava da se nova strategija za potrošače, u obliku u kojem je strukturirana, može smatrati popisom raspršenih i teško provedivih inicijativa na terenu.

Poveznica na dokument na hrvatskom jeziku: https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/EESC-2020-05391-00-01-AC-TRA-HR.docx/content

Poveznica na sva mišljenja:

https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/plenary-session-summaries/summary-opinions-adopted-plenary-session-27-and-28-april

#EESC #EGSO

Pin It on Pinterest

Share This