Izvještaj Europskog parlamenta o provedbi teritorijalnog razvoja i njegovoj primjeni u Europskoj teritorijalnoj agendi 2030.

22.01.2024 | Novosti, Zanimljivosti

Europski parlament je usvojio 16. siječnja 2024. Izvještaj o provedbi teritorijalnog razvoja i njegovoj primjeni u Europskoj teritorijalnoj agendi 2030.  

Neki od naglasaka ovog izvještaja:

Budući da se lokaliziranim pristupom donošenju politika (place-based) koji se temelji na integriranom teritorijalnom razvoju nastoji osloboditi jedinstveni potencijal povezan s teritorijalnim resursima, znanjem i imovinom, istodobno prepoznajući potrebu za prilagođenim rješenjima na različitim vrstama teritorija te budući da se čini da su glavne 

poteškoće s kojima su se lokalne i regionalne institucije i civilno društvo susreli u razdoblju 2014. – 2020. bile nedovoljna tehnička i administrativna potpora, nesrazmjerne birokratske prepreke, nedostatak vještina i osposobljavanja, znanja i izgradnje kapaciteta te loša suradnja među različitim razinama upravljanja, uz sporu apsorpciju sredstava…

Europski parlament:

–    pozdravlja Priručnik o strategijama teritorijalnog i lokalnog razvoja i Priručnik o strategijama održivog urbanog razvoja kao smjernice za sve administrativne razine za izradu, provedbu i praćenje strategija teritorijalnog i lokalnog razvoja, uključujući urbani razvoj; smatra da treba poticati širenje dobrih primjera iz prakse u području teritorijalnog razvoja kako bi se osigurala učinkovitost i održivost projekata; međutim, žali zbog zakašnjelog objavljivanja tih priručnika i potiče Komisiju da izradi pravodobne smjernice za pojednostavljenje postupka razvoja programa; ističe da je potrebno državama članicama ponuditi više smjernica i veću fleksibilnost u pogledu provedbe cilja politike br. 5 „Europa bliža građanima” i mjera za postizanje tog cilja, uskladiti te mjere s onima iz Teritorijalnog programa 2030. i stvarati poticaje za dodjelu više sredstava za cilj politike br. 5;

–    poziva države članice da promiču strateško prostorno planiranje u kojem se uzimaju u obzir područja u cjelini izvan gradskih, urbanih i funkcionalnih urbanih područja; nadalje, poziva države članice da ojačaju ruralno-urbane veze kako bi se postigao uravnoteženiji teritorijalni razvoj diljem EU-a te da razmotre prekogranično planiranje i provedbu s pomoću pristupa odozdo prema gore kao što su lokalni razvoj pod vodstvom zajednice i integrirana teritorijalna ulaganja;

– poziva Komisiju i Vijeće da namijene sredstva za ruralna područja i regije izložene ozbiljnim i trajnim prirodnim ili demografskim poteškoćama na isti način na koji je 8 % sredstava kohezijske politike namijenjeno za razvoj programa u okviru plana za gradove; napominje da bi se ta sredstva trebala pretežito koristiti s pomoću alata za integrirani teritorijalni razvoj (ITU);

–    napominje da su teritorijalni instrumenti kao što su lokalni razvoj pod vodstvom zajednice (CLLD) i integrirana teritorijalna ulaganja (ITU) dokazane mjere kojima se EU može približiti građanima; konstatira da podaci interaktivnog alata STRAT-Board za razdoblje 2014. – 2020. pokazuju da je CLLD imao važnu ulogu u razvoju teritorijalnih strategija, naglašavajući snažan interes na lokalnoj razini za aktivno sudjelovanje u razvoju tih strategija; poziva države članice i Komisiju da pojednostave administrativno upravljanje fondovima, posebno u slučajevima u kojima se lokalni razvoj pod vodstvom zajednice oslanja na više fondova; naglašava da su integrirana teritorijalna ulaganja glavni alat kojim se koriste države članice s većom dodjelom sredstava iz EFRR-a jer mogu brzo apsorbirati iznose te su u mogućnosti pokriti nekoliko glavnih osi prisutnih u jednom ili više programa;

–    poziva Komisiju da osigura pravilnu provedbu fondova i provedbu teritorijalnih instrumenata i da da prednost učinkovitom upravljanju bez nesrazmjerne birokracije; ističe da je potrebno pojednostavniti pristup sredstvima uspostavom „one stop-shop” za potencijalne korisnike kohezijskih fondova EU-a i projekata integriranih teritorijalnih ulaganja ili lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice, posebno radi pristupa informacijama o vrsti financiranja, administrativnim zahtjevima i prihvatljivosti;

Izvještaj je dostupan OVDJE

 

Pin It on Pinterest

Share This